1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen CamerAmuze (hierna CamerAmuze of de fotograaf) en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten (geen limitatieve opsomming). De fotograaf kan deze voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen en dit zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De opdrachtgever dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de onderhavige algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf voorafgaandelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Ook na het beëindigen van een overeenkomst blijven onderhavige algemene voorwaarden de rechtsbetrekkingen tussen partijen beheersen. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de Vrederechter van het kanton Merelbeke bevoegd.
 2. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis. CamerAmuze zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken. CamerAmuze bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage. De foto’s worden voor een eerste viewing online beschikbaar gesteld. Deze foto’s kunnen en mogen niet worden gedownload of gereproduceerd en dienen louter als voorbezichtiging van eventuele aankopen.
 3. Een reservatie is pas definitief na de betaling van een voorschot. Dit voorschot dient eveneens als annuleringskost. Indien de klant de overeenkomst opzegt of de reservatie kan niet doorgaan als gevolg van handelingen, gebrek aan handelingen of houding van de opdrachtgever, blijft het betaalde voorschot verworven voor de fotograaf. Dit voorschot dient dan als vergoeding voor winstderving gezien de gereserveerde datum werd vrijgehouden zodat de fotograaf geen andere opdrachten kon aannemen. Indien de fotograaf zich verplaatst naar een locatie voor een opdracht en de opdracht kan niet doorgaan als gevolg van handelingen, gebrek aan handelingen of houding van de opdrachtgever zal de opdrachtgever een bijkomende schadevergoeding van 50% op het prijsvoorstel van de te leveren diensten verschuldigd zijn. De fotograaf mag een reservatie ten allen tijde annuleren als de opdrachtgever niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding. Indien omstandigheden vreemd aan de wil en/of houding van partijen (bijvoorbeeld weersomstandigheden, hinder van derden, …) het uitvoeren van de opdracht onmogelijk maken, zullen partijen het nodige doen om dezelfde opdracht op een later tijdstip in te vullen, dit met respect voor de agenda van de betrokken partijen. De vastgelegde duur van de opdracht kan niet worden ingekort, een opdracht verlengen kan in onderling overleg en is afhankelijk van de beschikbaarheid van CamerAmuze. Bij akkoord om de opdracht te verlengen, is de klant ook akkoord met de aanpassing van de prijs. Het akkoord van de opdrachtgever zal blijken uit het loutere feit dat de opdracht langer geduurd heeft dan de reservatie voorzag.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25% gestegen zijn sinds de boeking ervan zal de prijsstijging aan de opdrachtgever gecommuniceerd worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever. Alle studies, voorontwerpen, ontwerpen, en proeven die niet binnen de voorzien periode door een definitieve bestelling worden gevolgd, worden aan de klant gefactureerd tegen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven. Grafisch werk gemaakt door CamerAmuze kan enkel via de fotograaf zelf gedrukt worden behoudens anders overeen gekomen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. Bij verlies van foto’s wordt door CamerAmuze een administratiekost aangerekend van 35€ om in het archief te zoeken naar de gevraagde beelden. Foto’s blijven maximum 1 jaar na opname in het archief voor verwijdering.
 5. Facturen van Cameramuze dienen binnen 14 dagen na uitgiftedatum op ons adres betaald worden. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een schadevergoeding ten bedrage van 10 % van het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van € 50,00 per factuur. Daarenboven zijn van rechtswege en zonder enige aanmaning verwijlintresten ten bedrage van 12% per jaar op het factuurbedrag inclusief BTW verschuldigd vanaf de vervaldag tot datum van volledige betaling.
  Cameramuze behoudt zich het recht op retentie van foto’s, albums en de digitale proeven voor tot op het ogenblik van volledige betaling van de opdracht.
 6. Afhaling van producten/foto’s kan gratis in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door de fotograaf, of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de opdrachtgever. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen bij levering.
 7. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. CamerAmuze is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van cadeaubonnen.
 8. De opdrachtgever is gehouden tot het verkrijgen van de vereiste toestemmingen van de afgebeelde personen met betrekking tot hun portretrecht. De fotograaf wijst iedere aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.
 9. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis van CamerAmuze gebracht te worden binnen acht dagen na de uitvoering van de opdracht of factuurdatum.
 10. Het gebruik van werken van CamerAmuze is onderworpen aan de wetten inzake intellectuele eigendom. CamerAmuze behoudt de intellectuele eigendom van al haar werken. Persoonlijk gebruik door de opdrachtgever is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de opdrachtgever toestemming vragen en/of een vergoeding betalen aan CamerAmuze. Dit omvat eveneens het gebruik van werken van CamerAmuze op sociale media. Werd er geen toestemming ontvangen, dan behoudt CamerAmuze zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen conform het SOFAM-Tarief. Bij elk gebruik dat niet door CamerAmuze was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-Tarief. Indien nodig, zal CamerAmuze zich in rechte voorzien
  waarbij de bijkomende kosten op de opdrachtgever verhaald zullen worden. De opdrachtgever verbindt er zich in ieder geval toe de integriteit van de werken van CamerAmuze te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Foto’s gemaakt door CamerAmuze kunnen verschijnen op de website en sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve ons hiervan voor aanvang van de opdracht op de hoogte te brengen.
 11. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals onder meer winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de opdrachtgever of derden tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever of derden voor, tijdens of na de fotosessie.